วิชาการ/กิจกรรม


บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ผ่านระบบ REQ Online ของมหาวิทยาลัย


บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ผ่านระบบ HUSO One-Stop Service ของคณะฯ

สหกิจศึกษา (ระบบสารสนเทศบริหารจัดการสหกิจศึกษา)

ฝึกงาน (ระบบสารสนเทศบริหารจัดการการฝึกงาน)

ระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Life)

E-learning (ระบบการเรียนออนไลน์)

การสอบคอมพิวเตอร์ (KKU EMS)

ทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

โทษวินัยนักศึกษา

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


บริการสารสนเทศ