ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาสเปน (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทเวียดนามศึกษา (ใหม่ พ.ศ.​ 2566)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทศาสนา (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทปรัชญา (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาสเปน (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาเยอรมัน (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาฝรั่งเศส (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาญี่ปุ่น (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาจึน (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ปรับปรุง พ.ศ.​ 2561)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาไทย (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดาวน์โหลด

ชุดวิชาโทภาษาสื่อสารมวลชน (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)