About Us

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ศึกษา

อาทิ สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ท่ามกลางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะเปิดสอนกว่า 22 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 7 หลักสูตร

Read More
Courses

Popular Courses

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาตะวันตก
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
พัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ลุ่มน้ำโขงศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สังคมวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สารสนเทศศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พัฒนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาษาไทย
News